Blusmiddelen: Natte, Droge en Gasvormige Blusstoffen | JBG Safety

Blusmiddelen: Natte, Droge en Gasvormige Blusstoffen | JBG Safety

Brandbare stoffen vereisen verschillende blusmiddelen voor effectieve brandbestrijding. Het is essentieel om vooraf de risico's van specifieke brandbare stoffen te beoordelen en de juiste blusmethoden en -middelen te bepalen. Bij bedrijven met chemische processen moeten deze risico's worden opgenomen in het bedrijfsrisico- en evaluatieplan.

Natte blusstoffen

Water: Heeft een sterk koelend effect en verdrijft zuurstof bij verdamping.

Blusschuim: Mengsel van water en schuimvormend middel. Koelt effectief en voorkomt het vrijkomen van brandbare gassen.

Droge blusstoffen

Bluspoeder: Blust door negatieve katalyse met brandbare stoffen.

Zand: Heeft een verstikkend effect, maar vereist vaak grote hoeveelheden voor effectieve blussing.

Gasvormige blusstoffen

Kooldioxide (CO2): Verdrijft zuurstof en doorbreekt de branddriehoek. Bij vrijkomen vormt zich koolzuursneeuw met een zeer lage temperatuur.

Halon: Vanwege de milieubelasting is Halon verboden, maar het is een zeer effectief blusmiddel in specifieke situaties zoals kerosinebranden op vliegvelden.

Voor deskundig advies en EHBO-trainingen, neem contact op met JBG Safety via 088 112 5474 of stuur een e-mail naar info@jbgsafety.nl.

Reactie plaatsen